melencholia1

Melanchologia Universa

110

Melencolia Ⅰ

 

   » back
ornament

 

Melencolia Ⅰ

110

Melanchologia Universa

Back to Top